Narxoz University
Zhandosov st., 55

050035 Almaty, Kazakhstan
wroblewski.slawomir@narxoz.kz
 

Frequently Asked Questions