T-H-E NARXOZ 2019 Conference Bureau
Narxoz University
wroblewski.slawomir@narxoz.kz
+7 747 117 98 15